۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ فروردين
تماس با ما

شماره تلفن حوزه معاونت درمان

معاونت درمان

نام و نام خانوادگي

شماره تلفن

مسئوليت

آقاي دكتر بمانا

54337060

معاون درمان

آقاي دكتر رضائيان زاده

54440073

قائم مقام درمان

خانم عطوفت شعار

54337060

مسئول دفتر  روابط عمومي

آقاي دكتر احمدنيا

54345041

مسئول بيماران خاص-مسئول اقتصاد درمان

خانم كماليان

54342270

كارشناس نظارت بر طرح تحول سلامت كارشناس بيماران خاص  مسول صدورپروانه ها  دبير كميسيون ماده  20

آقاي بهشتي

54345041

مسئول امور اداري

آقاي خوشرو

54345041

كارشناس امور اداري

خانم چرخ انداز

54345038

كارشناس نظارت و آموزش خدمات پرستاري

خانم ساماني

54345038

كارشناس دفتر خدمات پرستاري  مسئول بهبود كيفيت

خانم پاي برجا

54345038

كارشناس نيروي طرحي- رابط آموزشي-مسئول دفتر خدمات پرستاي

آقاي  قيومي

54345038

كارشناس اتاق عمل

آقاي يوسف زاده

54332224

كارشناس مسوول امور پزشكان

خانم كاتبي

54345071

مدير واحد خدمات مامايي

خانم كارگر

54345071

مسئول آمار و مدارك پزشكي

آقاي دكتر خوشرو

54345039

رئيس اداره نظارت بردرمان

خانم سامي

54345039

مسئول اعتباربخشي بيمارستان ها  كارشناس نيروهاي تخصصي-كارشناس  نظارت بر درمان و تحول سلامت

خانم شاهين

54345039

كارشناس توانبخشي(كار درماني  گفتاردرماني فيزيوتراپي - شنوائي سنجي ارتوپدي فني)- كارشناس نظارت بر  درمان و تحول سلامت

خانم تشكريان

54345039

كارشناس نظارت بر سوء مصرف مواد - كارشناس نظارت بر درمان و تحول سلامت

آقاي رضوي زادگان

54345039

كارشناس نظارت بر دندان پزشكي  مسئول دبيرخانه كميسيون ماده 11

خانم مصلي نژاد

54345039

كارشناس نظارت  بربينائي سنجي و عينك سازان

آقاي دكتر زارع

54342270

مدير اداره امور آزمايشگاه هاي دانشگاه

خانم ماهر

54342270

دبير كميسيون ماده 20 آزمايشگاه ها  كارشناس اداره امور آزمايشگاه ها نظارت و صدور  پروانه  آزمايشگاه ها - كارشناس نظارت بر درمان و تحول سلامت- كارشناس نيروي طرح علوم آزمايشگاهي

خانم رادبه

54345039

مسئول اداره امور راديولوژي كارشناس نظارت برامورراديولوژي  كارشناس  نيروهاي طرحي راديولوژي

خانم جعفرنيا

-

كارشناس تغذيه

 

 

آدرس حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي جهرم :

       انتهاي بلوار استاد مطهري سايت پرديس دانشگاه علوم پزشكي جهرم- ساختمان معاونت درمان 

 

تاریخ :
1398/09/11
تعداد بازدید:
5905
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal