۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ فروردين
درباره اداره

بهبود كيفيت خدمات درماني وابسته به بهبود كيفي نظام سياستگذاري و اداره اين خدمات است و از سطح دانايي، نگرش و عملكرد  كاركنان و كيفيت  برنامه ها و سياستهاي طراحي شده تاثير مي پذيرد. مركز تحقيق، توسعه و سياستگذاري درمان برآنست تا با انجام مرحله به مرحله وظايف زير به ظرفيت سازي، ارتقاء دانش و توانايي مديريت درماني وطراحي سياستها و  مداخلات منطقي در سطح واحدهاي درماني دانشگاه علوم پزشكي جهرم بپردازد.

 

اين اداره  به واحدهاي ذيل تقسيم مي گردد: 

 واحد اقتصاد درمان 

علم اقتصاد به شيوه هاي منطقي دستيابي به نيازهاي حائز اولويت از طريق منابع در دسترس مي پردازد. با توجه به موضوعيت دهها كاركرد سلامت و اختصاص منابع موجود به آنها، اقتصاد سلامت روشهاي نوين مديريت منابع درآمدي، بودجه سلامت, هزينه هاي سلامت و بهره وري و كارآيي در سازمانهاي سلامت محور را مطرح مي نمايد. امروزه اقتصاد بيمارستان از جمله علوم كاربردي است كه مديريت عملكرد بيمارستان، هزينه ها و منابع آنرا در جهت افزايش توانايي در استفاده بهينه از منابع و محدوديت منطقي هزينه ها  با مستندات و روشهاي جمع آوري داده هاي اقتصادي درماني را محقق مي سازد.

 

 • بررسي وضعيت موجود مديريت اقتصادي بيمارستان هاي تابعه دانشگاه با استفاده از چك ليست
 • انتقال دانش و فن آوري روز اقتصاد بيمارستاني به مديران و كارشناسان
 • طراحي راهكارهاي بهينه سازي مديريت منابع در بيمارستانها
 • طراحي فرمت جمع آوري داده هاي اقتصادي بيمارستانهاي تابعه
 • تحليل داده هاي جمع آوري شده و توصيه راهكارهاي برون رفت از چالشهاي موجود
 • طراحي مطالعات درآمدي، الگوي بودجه ريزي، روشهاي مديريت هزينه و تحليل هزينه هاي بيمارستاني
 • تدوين شاخصهاي اقتصادي عملكرد بيمارستانهاي تابعه
 • بستر سازي استفاده از نرم آفزارهاي معين در مديريت اقتصادي واحدهاي تابعه

  

واحد نظام اطلاعات بيمارستاني

هدف از سيستمهاي اطلاعاتي بيمارستاني، پشتيباني از فعاليتهاي بيمارستاني در سطوح عملياتي، تاكتيكي و استراتژيك است، به عبارت ديگر استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهاي كامپيوتري جهت جمع آوري، ذخيره سازي، پردازش، بازخواني و برقراري ارتباط با اطلاعات سازماني مورد استفاده در تمام فعاليتهاي بيمارستاني و برآوردن نيازهاي مخاطبان مي باشد. اگرچه اكثر بيمارستانها در جهت راه اندازي اين سيستمها تلاش كرده اند اما ميزان تاثير سيستمهاي گردش اطلاعات درماني در كيفيت خدمات و رضايت بيماران قابليت بهبود دارد. افزايش روز افزون بهره مندي از اطلاعات پردازش شده سيستمهاي مديريت اطلاعات در بيمارستانها در جهت مديريت بهتر و كارامد تر بيمارستان از طريق اهداف زير قابل دسترسي است:

 • ارتقاء بهره مندي از داده هاي نظام اطلاعات بيمارستان در اندازه گيري و بهبود نتايج باليني و كيفيت خدمات
 • بهره مندي از داده هاي بيمارستاني براي محاسبه سطح ايمني بيمار ، وقايع و حوادث بيمارستاني و ميزان عفونت بيمارستاني
 • بهره مندي از داده هاي نظام اطلاعات بيمارستاني براي مديريت عملكرد و اندازه گيري عملكرد كاركنان و پزشكان
 • ارتقاء بهره مندي از داده ها براي محاسبه قيمت تمام شده خدمات و مديريت واقعي هزينه ها
 • ثبت مستندات بكارگيري و كاربرد فن آوريهاي دارويي و تجهيزاتي در بيمارستانها و نيز پروسيجرهاي باليني
 • يكپارچگي در ثبت و پردازش داده هاي استفاده از منابع بيمارستاني و انسجام آنها در محاسبه هزينه خدمات
 • ارتقاء زير ساختهاي سيستمي استقرار نظامهاي اطلاعات بيمارستاني

 

ماموريت اداره اقتصاد درمان، استاندارد و فن آوري سلامت

اقتصاد درمان :

 • بررسي و تحليل وضعيت موجود مديريت منابع مالي ( ساختارها و فرايندهاي اقتصادي بيمارستان ها)
 • طراحي شاخص هاي اقتصاد درمان (كارآيي، بهره وري، تحليل هزينه)
 • جمع آوري و تحليل شاخص ها
 • طراحي راهكارهاي برون رفت از چالش ها با غلبه بر آنها

  

تدوين و ابلاغ استانداردهاي مديريتي، بيمه اي و باليني:

 • انجام پروژه هاي تدوين استانداردهاي مديريتي ، بيمه اي و بستري
 • انجام پروژه هاي بررسي سطح استانداردهاي كيفي درمان بستري در بخش هاي مختلف باليني
 • تعريف شيوه هاي نظارت بر پياده سازي استانداردهاي كيفي خدمات بستري و پاراكلنيك
 • آموزش استانداردهاي بستري 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/07/09
تعداد بازدید:
1172
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal