۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ فروردين
معرفي معاون

 

 

تصوير

معرفي

 

 

نام و نام خانوادگي: دكتر قهرمان بمانا

سمت:      معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي جهرم

داخلي:

پست الكترونيك:

 

سوابق

 

مدرك : متخصص توانبخشي

مسئوليت فعلي:

        *  معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي جهرم

       *  قائم مقام رئيس كميسيون ماده 11 قانون تعزيرات حكومتي
        *  
عضو كميسيون (ماده 20)قانون آزمايشگاه هاي دانشگاه علوم   پزشكي جهرم 
        *  
عضو شوراي پژوهشي دانشكده پزشكي
        *  
رياست كميته و زير كار گروه درمان و جانشين رياست دانشگاه بعنوان رئيس كارگروه   
        *  
عضو ستاد اقامه نماز دانشگاه

  مسئوليت قبلي:

*رئيس بيمارستان پيمانيه 

 

 

شرح وظايف

 

1.برنامه ريزي و ارائه طرح براي ارتقاء كيفي و كمي امور درماني در سطح بيمارستان

2.پيگيري مسائل و مشكلات تشخيصي و درماني موجود در بيمارستان و بررسي و ارائه راه حل هاي مناسب جهت رفع آنها

3.برنامه ريزي طرح هاي كوتاه مدت و دراز مدت و فعاليتهاي مراكز كلينيكي و پاراكلينيكي باتوجه به امكانات هريك از آنها به منظور ايجاد سهولت پذيرش بيماران و رضايتمندي ارباب رجوع

بررسي ضرورت گسترش واحدهاي تشخيصي درماني در بيمارستان ،كلينيكها و پاراكلينيكها

نظارت و كنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات تشخيصي درماني در بيمارستانها،كلينيكها و پاراكلينيكها

پيگيري و نظارت و تامين خدمات مربوط به امور بيماران خاص در بيمارستان اعم از بيماران دياليزي ،ديابتي و....

7.بررسي نحوه تامين و توزيع نيروي انساني در بخش هاي درماني بيمارستان و ارئه گزارش جهت تامين نيرو به رياست بيمارستان

بررسي و ارائه گزارش جهت تامين تجهيزات پزشكي و انجام امور كارشناسي مربوطه با توجه به نظر كاربران

9.برقراري نظام آماري و اطلاعات كامل و مكفي در مورد كليه امور تشخيصي درماني بيمارستان و بكارگيري نرم افزارهاي روز

10.ايجاد هماهنگي هاي هاي درون بخشي و بين بخشي جهت ارتقاء سطح كيفي امور در بيمارستان

11.انجام هماهنگي هاي لازم جهت اجراي دستورالعمل و مقررات ابلاغي بهداشتي درماني از وزارتخانه و يا دانشگاه علوم پزشكي

12.شناسايي پزشكان واجد شرايط و ارائه گزارش به رياست بيمارستان جهت گزينش و مشاركت در فرايند جذب و بكارگيري آنها

13.توضيح و توجيه مسائل مربوط به تعرفه هاي پزشكي و رسيدگي به تخلفات و شكايات و در اين زمينه وهماهنگي تعرفه ها يا ساير ادارات بيمه

14.مشاركت جدي در كميته هاي بيمارستاني در جهت تحقق اهداف منظور شده براي كميته هاي ذيربط

15.بررسي،تجزيه و تحليل شاخص هاي درماني و برنامه ريزي ئر جهت ارتقاي مستمر شاخص هاي ارزشيابي

16.هدايت گروههاي درماني و روساي بخش بستري از طريق جلسات و كميته هاي بيمارستاني

17.نظارت بر ناظرين بخش هاي درماني ،پاراكلينيكي و كلينيكي درحوزه هاي واگذارشده به مراكر خصوصي

18.سرپرستي گروه هاي بهداشت و كنترل عفونت و مشاركت در استقرار استانداردهاي مديريت و زيست محيطي در سطح بيمارستان

19.تهيه شناسنامه تجهيزات پزشكي و نظارت بركاركرد

20.نظارت برآزمايشگاه و داروخانه و بخش هاي پاراكلينيكي

21.بررسي شكايات مراجعين

22.نظارت بر امور درمان پزشكان-دستياران و انترن ها

23.نظارت بر برگزاري كميته ها

24.حضوروعضويت در شوراي عالي كارانه

R&D زيرنظرمعاون درمان مي باشد.

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1397/01/06
تعداد بازدید:
5071
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal