۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ فروردين
كارشناس مسئول پيوند

شرح وظايف واحد پيوند و فراهم آوري اعضاء

  نظارت بر فراهم ساختن فضاي مناسب براي اهداي عضو، بر اساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در بيمارستان هايي كه طبق آئين نامه ي وزارت بهداشت شرليط تاسيس( organ procurement unit ) OPU يا همان مركز فراهم آوري را دارند.

نظارت بر فراهم ساختن نيروي انساني مورد نياز براي اهداي عضو براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در بيمارستانهايي كه طبق آئين نامه ي وزارت بهداشت شرايط تاسيس ( organ procurement unit ) OPU يا همان مركز فراهم آوري را دارند.

 نظارت بر فراهم ساختن امكانات ، تجهيزات و وسايل مصرفي مورد نياز براي اهداي عضو براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در بيمارستانهايي كه طبق آئين نامه ي بهداشت شرايط تاسيس ( organ procurement unit ) OPU يا همان مركز فراهم آوري را دارند.

 نظارت بر فراهم ساختن امكانات ، تجهيزات و وسايل مصرفي موردنياز براي اهداي عضو براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در بيمارستانهايي كه طبق آئين نامه ي  وزارت بهداشت شرايط تاسيس مركز شناسايي را دارندنظارت بر فراهم ساختن فضاي مناسب براي مراكز شناسايي ، براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در         بيمارستان هايي كه طبق آئين نامه ي وزارت بهداشت شرايط تاسيس مركز شناسايي را دارند.

نظارت بر فراهم ساختن نيروي انساني موردنياز براي مراكز شناسايي ، براساس دسترالعمل مصوب وزارت بهداشت در بيمارستانهايي كه طبق آئين نامه ي  وزارت بهداشت شرايط تاسيس مركز شناسايي را دارند.

نظارت دقيق بر عملكرد آمبولانس هاي اورژانس و فوريتهاي پزشكي در انتقال افراد كمايي به مراكز                   (coma and trauma center ) CTC

تحويل  و بررسي گزارش ماهانه ي مراكز فراهم آوري و شناسايي

بازبيني فصلي و حضوري مراكز شناسايي و فراهم آوري و ارائه گزارش مكتوب آن به مركز مديريت پيوند و بيمارسهاي خاص وزارت بهداشت

  ورود اطلاعات مرتبط با اهداي عضو و شناسايي در فرم هاي مصوب وزارت بهداشت به صورت ماهيانه

نظارت بر تخصيص بودجه به مراكز اهداي عضو و شناسايي و بيمارستانهاي مرتبط براساس دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت در مورد تخصيص بودجه

نظارت بر روند تاييد مرگ مغزي در مراكز اهداي عضو و شناسايي

نظارت بر روند انتقال افراد مرگ مغزي از بيمارستان مبدأ به مراكز اهداي عضو

 نظارت بر همكاري بيمارستان هاي مبدأ با مراكز اهداي عضو و شناسايي براسا دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت

 نظارت بر همكاري بيمارستان هاي داراي مراكز اهدا و شناسايي با اين مراكز

برگزاري دوره هاي آموزشي اهداي عضو و مرگ مغزي مصوب وزارت بهداشت براي پرسنل و عوامل مراكز اهداي عضو و شناسايي

برگزاري دوره هاي بازآموزي آشنايي با مرگ مغزي و اهداي عضو براي پزشكان و پرسنل مرتبط با اهداي عضو در بيمارستانهاي مبدأ

رسيدگي به مشكلات مراكز اهداي عضو شناسايي و بيمارستان هاي مرتبط و انتقال مشكلات به مديريت پيوند و بيماريهاي خاص

 

 

 

 

تاریخ :
1395/12/25
تعداد بازدید:
2043
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal