۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ فروردين
شرح وظايف
شرح انتظارات از كارشناس تغذيه معاونت هاي درمان

   تهيه و تدوين برنامه عملياتي سالانه تغذيه باليني معاونت درمان دانشگاه
   تهيه، نگهداري و ارسال آخرين دستورالعمل ها، آيين نامه ها و بخشنامه هاي مرتبط واصله از وزارت بهداشت
   تعامل نزديك با گروه تغذيه باليني در ستاد وزارت بهداشت
   همراهي با تيم بازرسي، نظارت و ارزشيابي بيمارستان ها و تكميل سنجه ها و چك ليست تخصصي تغذيه
   همراهي با تيم بازرسي، نظارت و ارزشيابي دفاتر مشاوره تغذيه و رژيم درماني و تكميل سنجه ها و چك ليست تخصصي تغذيه
   مشاركت و همكاري با بخش هاي ذيربط در معاونت درمان دانشگاه ( نظارت و اعتبار بخشي امور درمان، ارزشيابي مراكز درماني و ...)
   تعامل نزديك با بخش تغذيه بيمارستان ها و دفاتر مشاوره تغذيه تحت پوشش
   شناسايي و نظارت بر محلول هاي تجاري تغذيه اي مورد نياز مراكز درماني تحت پوشش
   شركت فعال در دوره ها و نشست هاي آموزشي- مديريتي ابلاغ شده از سوي ستاد وزارت بهداشت و ساير دوره ها به منظور روزآمد كردن دانش و مهارت هاي مورد نياز
   تهيه متون آموزشي مورد نياز در خصوص تغذيه در بيماري هاي شايع در منطقه
   نظارت بر مطالب آموزشي تهيه شده در بيمارستان ها
   برنامه ريزي و اجراي دوره ها و كارگاه هاي آموزشي جهت كارشناسان تغذيه و ساير پرسنل مرتبط در بيمارستان هاي تحت پوشش
   برنامه ريزي و برگزاري دوره ها و نشست هاي آموزشي جهت كارشناسان تغذيه دفاتر مشاوره تغذيه و رژيم درماني تحت پوشش
   پياده سازي و اجراي دستورالعمل ها، آيين نامه ها و بخشنامه هاي مرتبط در سطح مراكز درماني تحت پوشش
   بررسي و برآورد تجهيزات مورد نياز و پيگيري ايجاد دسترسي در مراكز درماني تحت پوشش
   سرپرستي، نظارت و ارزيابي فعاليت كارشناسان تغذيه بيمارستان ها ي تحت پوشش
   سرپرستي، نظارت و ارزيابي فعاليت هاي كارشناسان تغذيه دفاتر مشاوره تحت پوشش
   ارائه بازخورد از بازديدهاي صورت گرفته به بيمارستان ها و دفاتر مشاوره تغذيه
   بررسي گزارشات بخش تغذيه بيمارستان هاي تحت پوشش و ارسال بازخورد هاي دوره اي (ارائه گزارش- روند تغيير شاخص ها و ...) به معاونت درمان وزارت بهداشت
   بررسي گزارشات دفاتر مشاوره تغذيه و رزيم درماني تحت پوشش و ارسال بازخورد هاي دوره اي (ارائه گزارش- روند تغيير شاخص ها و ...) به معاونت درمان وزارت بهداشت
   تنظيم گزارش تحليلي و ارائه پيشنهاد هاي موثر در بازنگري و ارتقاء برنامه


دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/06
تعداد بازدید:
2181
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal