۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ فروردين
معرفي اعتباربخشي

اعتباربخشي( ACCREDITATION )


برنامه اعتبار بخشي تحولي عظيم در مديريت خدمات سلامت كشور است كه پيوند مديريت ارشد با ارائه خدمات موثر پزشكي را فراهم مي نمايد و به عنوان يكي از معتبرترين مدل هاي ارزيابي مبتني بر كيفيت و ايمني با برخورداري از مقبوليت جهاني روزافزون در بخش سلامت هماهنگ با ساير اولويت هاي وزارت متبوع همچون حاكميت باليني ، ايمني بيمار و منشور حقوق بيمار ، همگام با استانداردهاي اعتباربخشي آموزشي و توجه به زير ساخت هاي پژوهشي به ويژه در زمينه رعايت ايمني و حقوق بيمار و ارتقاي كيفيت خدمات راهي نو جهت كسب اطمينان از عملكرد مناسب سازمان هاي ارائه دهنده خدمات سلامت را فراسوي دست اندركاران اين حوزه قرار داده است .
طي سال هاي اخير، متوليان نظام سلامت در كشورهاي مختلف جهان به منظور افزايش كيفيت و ايمني خدمات درماني و مديريتي بهينه آنها روش هاي متعددي را به كار گرفته اندكه در يك نگاه كلي مي توان آنها را در دو گروه اصلي مورد بررسي قرار داد:
1) مدل هايي كه با ارزيابي خارج سازماني مبتني بر كيفيت، تعهد سازمان را به ارتقاي كيفيت افزايش مي دهند،
2) شيوه هايي كه به مديريت كيفيت در سازمان كمك مي كنند
در اين ميان، اعتباربخشي از گروه اول و حاكميت باليني از گروه دوم، از جايگاه ويژه اي در بخش سلامت برخوردار هستند؛ چرا كه توسط صاحبنظران عرصه سلامت و بر اساس نيازهاي خاص اين بخش طراحي شده اند و از اين رو به مقوله ايمني و بيمار محوري در كنار ارتقاي كيفيت خدمات توجه ويژه اي داشته و هر دو بر تعهد سازمان به اجراي استانداردهاي عالي خدمت تاكيد مي نمايند
اعتباربخشي به منظور ايجاد اعتماد عمومي از وجود و اجراي فرايندهاي مبتني بر استاندارد و در نظر گرفته پيامدهاي سلامت، به عنوان يك ابزار سيستماتيك و هدفمند، جهت تامين ايمني بيمار، همراهان و كاركنان و بهبود مستمر كيفيت تمام خدمات قابل ارائه در بيمارستان، مديران و رهبران نظام سلامت را در عمل به وظايف خطير خود در حوزه مراقبتي ياري مي نمايد
با درك اهميت اعتباربخشي بيمارستاني به اين نكته مهم مي رسيم كه نخستين عامل مورد ارزيابي و موثر بر اعتباربخشي، بحث مديريت و رهبري است. همين مساله اهميت وجود مديريت نوين در بيمارستان ها را مي رساند
براي دستيابي به اين هدف و استقرار نظام مديريت علمي در بيمارستان ها بايد نگاهي بلند مدت داشت و همين مساله نشان از ضرورت وجود مديريت استراتژيك و متعاقب آن برنامه ريزي استراتژيك در بيمارستان ها دارد. چرا كه يكي از دلايل ضعف سيستم مديريت بيمارستاني در ايران داشتن نگاه سطحي و كوتاه مدت به مسائل بوده و همين فقدان ديد بلند مدت و جامع باعث شكست در اجراي بسياري از تئوري هاي مديريتي شده است
مديريت استراتژيك ، فرايند تصميم گيري است كه جهت هاي دراز مدت سازمان و همچنين اجراي آن تصميمات را معين مي سازد . مديريت استراتژيك فرايندي است كه به وسيله آن مديران جهت دراز مدت فعاليت هاي سازمان را تعيين كرده ، اهداف عملياتي ويژه اي را مشخص و استراتژي هاي نيل به اين اهداف را با توجه به شرايط داخلي و خارجي طراحي و برنامه هاي عملي براي اجراي استراتژيها را انتخاب مي كنند . مديريت استراتژيك فرايندي پويا است زيرا هر بخش از اين فرايند ، پرسشي اساسي را به دنبال خواهد داشت .

اعتبار بخشي دونوع است:

اعتبار بخشي ملي –كشوري است واجباري انجام ميگيرد
— اعتباربخشي بين اللملي –داوطلبانه و اختياري است

فوايداعتبار بخشي

— تغيير رفتار ايجاد مي كند.1
— تعهد رابه كيفيت بالا ميبرد.2
— 3.ارتباطات را دربيمارستان تقويت ميكند
مشاركت را تقويت ميكند .4

اهداف اعتباربخشي
جايگزيني مدل اعتباربخشي به جاي ارزشيابي بيمارستانهاي تك تخصصي
ارتقاي مستمر كيفيت تمام خدمات قابل ارائه در بيمارستان
تضمين ايمني گيرندگان و ارائه دهندگان خدمت
اجراي فرآيندهاي درماني مبتني بر استاندارد و در نظر گرفتن پيامدهاي سلامت
ياري رساندن به مديران و رهبران بيمارستان در عمل به وظايف خطير خود و در حوزه مراقبتي
ارائه الگوي نظارتي يكپارچه جهت اطمينان از ارائه خدمات مراقبتي كيفي ، ايمني و مبتني بر شواهد علمي روز
ايمني و بيمار محوري در كنار ارتقاي كيفيت خدمات
پيگيري مراتب اجرايي پياده سازي استانداردهاي اعتباربخشي در سطح بيمارستان
بازديد و پايش اقدامات انجام شده واحدهاي بيمارستان از نظر مستندات اعتباربخشي

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1397/01/06
تعداد بازدید:
3591
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal