۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ فروردين
راه حل هايي براي كاهش كسور بيمارستاني

1- آموزش كاركنان درآمد، منشي هاي بخش، پزشكان و پرستاران.

2- اجراي برنامه هاي آموزشي مدون و مستمر به منظور توانمند سازي كاركنان، منجر به افزايش نقش و مشاركت آنان در كاهش كسور بيمه اي و در نتيجه باعث تعامل مثبت و سازنده با نمايندگان سازمانهاي بيمه گر مي شود، همچنين پويايي سازمان و كاركنان را به دنبال خواهد داشت.

3- تشويق مالي كاركنان درآمد و منشي هاي بخش نسبت به كاهش كسور

4- همكاري نمايندگان بيمه در اطلاع دادن كسور و علت آنها

5- ارتباط موثر واحد درآمد با نمايندگان بيمه جهت توجيه آنها و همچنين اطلاع از دلايل كسور

6- دقت و پيگيري واحد درآمد براي تكميل صورتحساب تكميل درست پرونده توسط هر يك از كاركنان بخشهاي درماني وپيشگيري از دوباره كاري

 مشكلات و مسايل موجود بين سازمانهاي بيمه گر پايه و بيمارستان هاي دانشگاهي:

 بيمه هاي پايه اصلي كشور شامل بيمه  تامين اجتماعي، بيمه خدمات درماني، بيمه هاي درماني نيروهاي مسلح و بيمه كميته امداد امام خميني هستند كه زير نظر وزارت رفاه و تامين اجتماعي فعاليت مي كنند و هر كدام افراد و گروههايي از جامعه را تحت پوشش قرار دارند و دولت نيز سهمي متفاوت در تامين مالي هر يك دارد. هم اكنون تقريباً بيشتر بيمارستانها ي كشور با اين بيمه هاي پايه طرف قرارداد هستند. بيمارستان، بخشي از هزينه اي كه را كه براي درمان بيمار تقبل مي كند از خود بيمار و مابقي را با ارسال صورتحساب از سازمان بيمه گر دريافت مي كند و اين سازمان ها مسئوليت پرداخت بخشي از هزينه هاي درماني را به عهده دارند، هر چند پوشش ناكافي خدمات توسط

سازمانهاي بيمه گر سبب شده بخش مهمي از هزينه هاي درمان توسط بيمار و از جيب پرداخت مي شود. وجود يك ارتباط كارا و موثر مي تواند هم براي بيمارستان، جهت جلوگيري از مشكل هاي مالي و هم براي سازمان هاي بيمه گر جهت استفاده موثر ازمنابع و دفاع از حقوق بيمه شدگان مفيد باشد و اين به كنترل هزينه هاي نظام سلامت نيز كمك مي كند. ارتباط بين سازمانهاي بيمه گر اصلي و بيمارستانها طي قراردادي الزامي بوجود مي آيد كه امكان لغو در آن وجود ندارد در صورتيكه حق فسخ، از مهمترين چاره هاي قانوني است كه طرفين را ملزم به رعايت مفاد قرارداد مي كند، و در صورت نقض عهد از سوي يك طرف، طرف ديگر بتواند با بهره گيري از اين وسيله از تحمل زيان بيشتر به خود جلوگيري نمايد، طرف ديگر را به اجراي قرارداد وادار نمايد يا به قراردادي كه با توجه به تخلف طرف مقابل ديگر مطلوبيتي براي او ندارد  خاتمه بخشد. يك زمينه ديگر همكاري بين سازمانها ي بيمه گر و بيمارستانها جلوگيري از تخلفات بيمه شدگان است كه اين نيز غالباً مغفول مي ماند. تقلب بيماران مانند جعل نسخه پزشك، دفترچه بيمه و غيره، باعث هدر رفتن منابع نظام سلامت مي شود كه بايد به آنها توجه بيشتري نمود. عدم پرداخت به موقع صورتحساب و فشار بر روي بيمارستان و بيمار، پايين بودن تعرفه ها و مشكل بالا رفتن آن، مشكل بيمارستان ها با نماينده ها، سليقه اي بودن كار نمايندگان و غير قابل حل بودن مشكل كسور، ناهماهنگي سازمانهاي بيمه گر از مباحث قابل طرح مي باشد.

تاریخ :
1393/11/26
تعداد بازدید:
2083
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal