۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ فروردين
كسور در بيمارستانها

1-   كسور در بيمارستانها  :

 

يكي از عوامل مهم در مورد مسائل مالي بيمارستانها، نقيضه اي است كه ازعدم سازماندهي امورمالي بيمارستانها سرچشمه مي گيرد و هزينه هايي را بر بيمارستان تحميل مي كند. يكي از اين هزينه هاي اضافي بيمارستان، هزينه اي است كه در نتيجه عدم توجه به آيين نامه هاي ابلاغي، از طريق سازمان هاي بيمه گر تحت عنوان كسور بر بيمارستان اعمال مي شود. لذا با توجه به كمبود منابع بيمارستاني، كسورات بيمارستاني از عواملي هستند كه مشكلات محدوديت منابع در بيمارستان مضاعف مي نمايد.

مساله كسور صورتحساب ها مهمترين مشكل مورد بحث بين بيمارستانها و سازمانهاي بيمه گر مي باشد. به علت آموزشي و دولتي

بودن بيمارستانها، پرونده ها در ثبت اطلاعات داراي نواقص جدي هستند كه شلوغي و ازدحام زياد بيماران، عدم احساس مسئوليت

توسط دانشجويان و كارورزان و عدم آموزش كافي باعث آن شده است. در رابطه با اشكالات بخش درماني در ايجاد كسور بايد گفت

كه از ابتداي بستري بيمار تا هنگام ترخيص بايد كليه خدمات ارايه شده بر روي بازپرداخت تاثير گذارد. يكي ديگر از دلايل كسور،

بي دقتي كاركنان درآمد و حسابداري است كه خدمات را به طور كامل ثبت نمي كنند و پيگير تكميل پرونده ها توسط بخش ها

نيستند.

به طور خلاصه فقدان اصول صحيح در جمع آوري اطلاعات، محاسبه هزينه ها و عدم ارسال به موقع صورتحساب هاي بيماران بستري، مطالبات بسياري از خدمات ارائه شده، محاسبه نشده و بدون پرداخت مي ماند. همچنين به دليل عدم رعايت قوانين بيمه اي و درج خدمات اضافي و غير ضرور توسط بيمارستان ها كه مورد قبول سازمانهاي بيمه گر نيست، در باز پرداخت بهاي صورتحساب هاي بيمارستاني طرف قرارداد كسوري را اعمال مي كنند كه زمينه ساز نارضايتي بيمارستانهاي طرف قرارداد شده است و تاخير زياد در بازپرداخت مطالبات آنها، نارضايتي را تشديد مي كند. معمولاً بيشترين ميزان كسورات مربوط به حق العمل جراح، ويزيت پزشك معالج و كسورات دارويي مي باشد كه علل اصلي كسورات در بخش اعمال جراحي مربوط به كدگذاري اشتباه اعمال جراحي،عدم وجود مهر و امضاء پزشك جراح، نقص مدارك پرونده، فقدان ساعت شروع و خاتمه ي اعمال جراحي، عدم تكميل برگ شرح عمل و برگ بيهوشي، اضافه درخواستي در k بيهوشي، عدم تطابق كد عمل اعلام شده با كتاب تعرفه مي باشد. علل اصلي كسورات در ويزيت پزشك معالج عدم وجود تاريخ ويزيت و عدم وجود مهر و امضاي پزشك معالج است. علل كسورات دارويي عدم ثبت داروها در پرونده توسط پرستار، مخدوش بودن تعداد و مقدار، ساعت و تاريخ مصرف دارو، اضافه قيمت، عدم ارائه فاكتور در مورد لوازم مصرفي و داروها، فقدان يا نقص ليست )پرينت ( دارو در مدارك بيمار، عدم ارسال شرح عمل يا مدارك مربوط به برخي از لوازم مصرفي تعيين شد.

تاریخ :
1393/11/26
تعداد بازدید:
2609
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal