۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ فروردين
شرح وظايف معاونت درمان
 
 
شرح وظايف معاونت درمان:

• نظارت بر حسن اجراي ضوابط و دستورالعملهاي حوزه ستادي معاونت درمان در مؤسسات درماني تابعه.
• هماهنگي با معاونت آموزشي و بهداشتي در مورد نوع برخورد با بيماران سرپايي و بستري آنان به گونه اي كه
موجب اختلال و يا كاهش در امر آموزش نگردد.
• برنامه ريزي در مورد بالا بردن سطح كارائي مؤسسات آموزشي و درماني تابعه، در ساعات اداري و غيراداري و
پيشنهاد و اجراي طرحهاي خاص بمنظور تسريع در درمان بيماران بستري و سرپايي
• برنامه ريزي توسعه در اجراي طرحهاي خاص فوق تخصصي (پيوند كليه-پيوند قرنيه-پيوند قلب- چهارچوب
ضوابط و دستورالعمل هاي ستادي مركزي)
• نظارت بر امور مؤسسات درماني تابعه دانشگاه اعم از بيمارستانها و مؤسسات توانبخشي و مراكز درماني بخش
خصوصي و خيريه
• نظارت و ارزشيابي ضوابط استاندارد و بخشها و درمانگاهها
• رسيدگي و نظارت بر امور خدمات پاراكلينيكي مؤسسات درماني تابعه
• نظارت بر مطب ها و مؤسسات پزشكي بخش خصوصي
• صدور پروانه تأسيس و مسئول فني مراكز و مؤسسات پزشكي خصوصي و دولتي و موافقت اصولي
• بررسي و برآورد نيروي متخصص و اقدام جهت جذب پزشكان و پيراپزشكان
• رسيدگي به شكايات
• ساماندهي و ياري به بيماران خاص
• مديريت درمان وابستگي به مواد
• خريداري و بهينه سازي تجهيزات پزشكي مراكز
• توسعه كمي و كيفي مراكز و واحدهاي ارائه دهنده خدمات آزمايشگاهي تشخيص طبي بخشهاي دولتي وخصوصي در سطح استان
• پيگيري جهت استقرار طرح تحول نطام سلامت و كتاب ارزشيابي نسبي
 
 
 
شرح وظايف سازماني معاونت درمان دانشگاه:
 
1. تنظيم برنامه هاي درماني مراكز استان و نظارت بر حسن اجراي برنامه ها ، برنامه ريزي و ارائه طرح براي ارتقاء كيفي و كمي امور درماني در سطح استان اعم از دولتي ، خصوصي ، ... و ... پيگيري مسائل ومشكلات تشخيصي و درماني موجود در استان و بررسي و ارائه راه حل هاي مناسب جهت رفع آنها
2. تامين و توزيع نيروهاي تخصصي پزشكي و پيراپزشكي و هماهنگ با معاونت محترم پشتيباني دانشگاه در نحوه تامين وتوزيع نيروي انساني و منابع مالي در مراكز درماني تابعه
3. صدور و تمديد پروانه هاي موسسات پزشكي
4. نظارت بر تهيه و توزيع تجهيزات پزشكي در استان ، تامين تجهيزات پزشكي و نظارت بر نحوه استفاده از آنها وهماهنگي كليه امور مرتبط با تجهيزات پزشكي
5. نظارت و ارزشيابي مستمر از كليه مراكز درماني استان در فواصل زماني متعدد از طريق ادراات تاعبه و نظارت وكنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات تشخيصي درماني در مراكز بيمارستاني ، درمانگاهها و مراكز خصوصي در سطح استان اعم از خدمات فوق تخصصي ، تخصصي اورژانسهاي بيمارستاني ، پرستاري ، مامائي ، آزمايشگاهها و راديولوژيها و ساير مراكز
6. تامين پزشك جهت كميسيونهاي پزشكي و انجام تصميم گيريهاي صحيح در شوراي پزشكي
7. توضيح و توجيه مسائل مربوط به تعرفه هاي پزشكي و رسيدگي به تخلفات و شكايات در اين زمينه و هماهنگي تعرفه ها با ساير ادارات بيمه
8. ايجاد دسترسي كليه بيماران خاص به خدمات درماني داورئي مورد نياز و تلاش در جهت اطلاع رساني و آموزش بيماران پيگيري ونظارت و تامين خدمات مربوط به امور بيماران خاص در استان اعم از بيماران دياليزي ، سرطاني ، ديابتي ، هموفيلي ، تالاسمي و پيوندي
9. ارائه خدمات فوريتهاي پزشكي در اسرع وقت و حداقل عوارض
10. پاسداري از بهداشت و سلامت جامعه از طريق برخورد با متخلفان برابر قوانين و آئين نامه هاي داخلي و اختيارات قانوني وزارت مبتوع و قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران
11. هماهنگي امور پرستاري و مامائي
12. هماهنگي با معاونت آموزشي و بهداشتي در مورد نوع برخورد با بيماران سرپائي و بستري آنان به گونه اي كه موجب اختلال و يا كاهش در امر آموزش نگردد.
13. برنامه ريزي در مورد بالا بردن سطح كارآئي موسسات آموزشي و درماني تابعه در ساعات اداري و غير اداري و پيشنهاد و اجراي طرح هاي خاص بمنظور تسريع در درمان بيماران بستري و سرپائي
14. برنامه ريزي توسعه در اجراي طرح هاي فوق تخصصي (پيوند كليه- پيوندقرينه- پيوند قلب در چارچوب ضوابط و دستورالعمل هاي ستاد مركزي
15. نظارت بر امور موسسات درماني تابعه دانشگاه اعم از بيمارستان ها و موسسات توانبخشي و مرازكز درماني بخش خصوصي و خيريه
16. نظارت بر ارزشيابي ضوابط استاندارد و بخشها و درمانگاه ها
17. رسيدگي و نظارت بر امور خدمات پارا كلينيكي و موسسات درماني تابعه
 
واحدها ، نهادهاي مرتبط زير مجموعه :
كليه بيمارستانهاي دانشگاهي ( دولتي ) خصوصي ـ تامين اجتماعي ـ ارتش
شبكه بهداشت و درمان ( واحد درمان )
مراكز درمان دولتي ـ خصوصي

معرفي عمده ترين دستگاههاي اجرائي كه با آنها تبادل آمار و اطلاعات انجام مي شود :

سازمان نظام پزشكي
سازمان بهزيستي
سازمان انتقال خون
سازمان تعريزيات حكومتي
كليه سازمانهاي بيمه اعم از ( خدمات درماني ـ تامين اجتماعي ـ نيروهاي مسلح ـ كميته امداد و ... )
سازمان نيروي انتظامي
سازمان هلال احمر
سازمان آموزش و پرورش
معاونت برنامه ريزي استانداري
استانداري
سازمان پزشكي قانوني
سازمان ثبت احوال
مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي
معاونت هاي دانشگاه ( بهداشت ـ پژوهشي ـ آموزشي و ... )
بنياد امور بيماريهاي خاص كشور و استان
انجمن تالاسمي ايران
نيروي مقاومت
بانكها ( ملت ـ ملي ـ صادرات ـ تجارت ـ سپه و ... )
بيمه ( دانا ـ ايران ـ آسيا و ... )
نظام پرستاري

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1397/01/06
تعداد بازدید:
7499
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal